KABUKI Teppanyaki Restaurant

Teppanyaki Restaurant in Frankfurt seit 1989

EVENT

Event in KABUKI Restaurant